18.02.22กิจกรรม Skechers X We Bare Bears AR Filter Giveaway

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องซื้อสินค้า โดยกิจกรรมจัดขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปในวันที่เข้าร่วม หากผู้เข้าร่วมมีอายุต่ำกว่าที่กำหนดถือว่าการร่วมกิจกรรมเป็นโมฆะ

1) ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: Skechers X We Bare Bears AR Filter Giveaway เริ่มในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. และสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2022 เวลา 23:59 น.

2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม: ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลต้องเป็นผู้พำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย และมีอายุอย่างน้อย 13 ปีหรือแก่กว่าในวันที่เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการชิงโชค: (a) เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ Skechers Thailand (“สปอนเซอร์”) หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ (b) บุคคลที่มีส่วนร่วมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา, การผลิต, การส่งเสริมการขาย, การโฆษณาหรือการดำเนินการของการชิงโชคนี้ (เรียกรวมกันว่า "ฝ่ายส่งเสริมการขาย") และ (ค) สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว (พ่อแม่ บุตร พี่น้อง และคู่สมรสของแต่ละคน) ตลอดจนบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม) ผู้เยาว์ที่มีสิทธิ์ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเข้าร่วมการชิงโชคนี้

3) วิธีเข้าร่วม: สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้า และไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า การชำระเงิน หรือหลักฐานการซื้อที่จำเป็นในการเข้าร่วมในการชิงโชค

Facebook/Instagram: CARTOON NETWORK ASIA จะแชร์โพสต์หนึ่ง (1) ของรางวัลบน Facebook โดยขอให้ผู้ใช้: เล่น AR filter Skechers X We Bare Bears ติดแท็ก @cartoonnetworkasia (Instagram) บน AR filter อัปโหลดคะแนนสุดท้ายของคุณรูปแบบ Story บน Instagram และแท็ก @skechersth ติดตาม @skechersth บนอินสตาแกรม

จำกัด 1 รายการต่อคน การพิจารณาตัดสินใจให้เป็นดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่สงสัยว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำส่งผลงานมากกว่าจำนวนที่อนุญาต ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ซึ่งรวมถึง การสร้างโปรไฟล์ Instagram หรือบัญชีอีเมลหลายบัญชี อาจถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วม การชิงโชคครั้งนี้ ชื่อของบุคคลที่ส่งรายการชิงโชคจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตของโปรไฟล์ Instagram และ/หรือที่อยู่อีเมลดังกล่าว มิฉะนั้น การเข้าร่วมอาจถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวตนของผู้มีสิทธิ์ชนะ ผลงานจะถูกตัดสินโดยการยืนยันเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาตของโปรไฟล์ Instagram หรือที่อยู่อีเมลซึ่งส่งผลงานที่ชนะในเวลาที่เข้าร่วม และผู้ที่อาจเป็นผู้ชนะ อาจต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต หากผู้เข้าร่วมเปลี่ยนโปรไฟล์ Instagram ของตน ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ไปรษณีย์ในช่วงระยะเวลาการชิงโชค หลักฐานการส่งผลงานดังกล่าวจะไม่ถือมีการส่งผลงาน ผลงานทั้งหมดกลายเป็นทรัพย์สินของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว การส่งผลงานแต่ละรายการจะต้องกดคีย์ด้วยตนเองและป้อนโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน การส่งผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติและ/หรือซ้ำๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการที่ทำโดยใช้สคริปต์ มาโครบอท หรือบริการชิงโชคใดๆ) จะถูกตัดสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมทันที และการส่งข้อมูลจากโปรไฟล์ Instagram, อีเมล หรือที่อยู่ IP เหล่านี้หรือที่เกี่ยวข้องจะถูกบล็อก

4) รางวัล:

ผู้ชนะหนึ่ง (1) คนจะถูกเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล รองเท้า Skechers X We Bare Bears จำนวนหนึ่งคู่ (1)

5) การเลือกผู้ชนะสำหรับรางวัล/วันที่สิ้นสุด: รางวัลจะมอบให้หลังจากที่ผู้สนับสนุนคัดเลือกผู้ชนะ โอกาสในการได้รับรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนผลงานที่ได้รับ ผลงานที่ส่งมีสิทธิ์สำหรับการชิงโชคนี้เท่านั้น ในการเข้าร่วมการชิงโชคนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนยอมรับว่าการตัดสินใจทั้งหมดที่ทำโดยผู้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ชนะการชิงโชคถือเป็นที่สิ้นสุด ผลของของผู้ชนะจะประกาศในช่องแสดงความคิดเห็น

6) การแจ้งสิทธิ์การรับรางวัล: ผู้มีได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งผ่านทางกล่องข้อความของ Facebook/Instagram ผู้ชนะที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ตอบกลับภายในห้า (5) วันทำการ จะขอตัดสิทธิ์การรับรางวัล และคัดเลือกผู้ชนะรายอื่นได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้รับรางวัลที่ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลได้ โดยไม่มีที่อยู่สำหรับจัดส่งมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์รับรางวัล และจะทำการคัดเลือกผู้รับรางวัลรายอื่นตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้สนับสนุนจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลจากหรือเกิดขึ้นจากแง่มุมใดๆ ของการยอมรับหรือการใช้รางวัลของผู้ได้รับรางวัล

7) ทั่วไป: เว้นแต่จะกำหนดโดยสปอนเซอร์ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีการทดแทนของรางวัล หรือการโอนรางวัลใดๆ ไปยังบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ความรับผิดชอบทางภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการชิงโชคนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับรางวัลแต่ละราย รางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

8) การปฏิบัติ: ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงตามข้อผูกพันทางกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ และการตัดสินใจของผู้สนับสนุน (ซึ่งจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกประการ) อย่างเป็นทางการเหล่านี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.skechers.co.th ตลอดระยะเวลากิจกรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์บุคคลใดๆ ที่ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันธ์กับกระบวนการเข้าร่วมหรือการดำเนินการของการชิงรางวัล หรือดำเนินการในลักษณะใด ๆ ที่สปอนเซอร์ถือว่าละเมิดกฎอย่างเป็นทางการหรือเป็น กระทำการในลักษณะใดๆ ที่สปอนเซอร์มองว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือก่อกวน หรือมีเจตนาที่จะรบกวน ล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือก่อกวนบุคคลอื่น

ข้อควรระวัง: ผู้ใช้ ผู้ร่วมกิจกรรม หรือบุคคลอื่นๆ ที่จงใจพยายามแทรกแซง หรือพยายามจะทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของการชิงรางวัลหรือสร้างความเสียหายต่อธุรกิจหรือทรัพย์สินของผู้สนับสนุนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการขาย ขอบเขตเต็มที่กำหนดโดยกฎหมาย

9) การจำกัดความรับผิด: ผู้สนับสนุนและฝ่ายส่งเสริมการขายไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับ (a) ข้อมูลรายการที่ไม่ถูกต้อง หรือการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดพลาด ล้มเหลว บิดเบือน หรือสับสน; (b) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการโจรกรรม การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงรายการ ณ จุดใด ๆ ในการดำเนินการของการชิงรางวัลนี้ (c) ความผิดพลาดทางเทคนิค ความล้มเหลว การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือความล้มเหลวของสายการสื่อสาร โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบ เครือข่าย สาย ดาวเทียม เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือผู้ให้บริการ ใช้ในด้านใด ๆ ของการดำเนินงานของการชิงโชค; (d) การเข้าถึงไม่ได้หรือไม่พร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ตหรือการรวมกัน; (e) การบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากความพยายามในการเข้าร่วมในการชิงโชคหรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ในการชิงโชค (f) การบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากรางวัลหรือเป็นผลมาจากการยอมรับ ครอบครองหรือใช้งานรางวัล หรือจากการเข้าร่วมในการชิงโชค หรือ (g) การพิมพ์ การพิมพ์หรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ ในวัสดุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชิงโชค หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม การชิงโชคไม่สามารถทำงานตามที่วางแผนไว้ด้วยเหตุผลที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่อง การปลอมแปลง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือสาเหตุอื่นใดที่อาจเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ การบริหาร การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรม ความสมบูรณ์ หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของการชิงโชคนี้ จากนั้นสปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก ยุติ ปรับเปลี่ยนหรือระงับการชิงโชคทั้งหมดหรือบางส่วน

10) ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชนะ: ผู้เข้าร่วมทั้งหมดตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมการชิงรางวัล ตกลงที่จะให้อำนาจผู้สนับสนุนและฝ่ายส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานตัวแทน ผู้บริหารบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ จากความรับผิดใด ๆ การเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ สำหรับการบาดเจ็บความเสียหายหรือการสูญเสียต่อบุคคลทรัพย์สินหรืออื่น ๆ ที่อาจคงอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการชิงรางวัล รวมถึงไม่จำกัดเพียงการเข้าถึงหน้าการชิงโชคการส่งรายการหรืออย่างอื่น มีส่วนร่วมในแง่มุมใด ๆ ของการชิงโชค การเตรียมตัว เข้าร่วมหรือเดินทางไปและ/หรือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัล หรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์หรืออื่น ๆ ในกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ หรือการประกาศหรือการเสนอรางวัลใดๆ ในการเข้าร่วมการชิงโชค ผู้เข้าร่วมแต่ละรายขอรับรองว่าการส่ง / โพสต์ใด ๆ เป็นของตนเองและเขาหรือเธอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ดังกล่าวและทุกคนที่ปรากฎในโพสต์ดังกล่าวได้อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมส่งการส่ง / โพสต์ดังกล่าว และให้สิทธิ์และการเปิดตัวที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมในที่นี้ ผู้เข้าร่วมขอมอบใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ถาวร เพิกถอนไม่ได้ และสิทธิ์ในการทำซ้ำ ใช้ และ/หรือแก้ไขโพสต์ทั้งหมดที่ส่งมา (หรือบางส่วนของสิ่งดังกล่าว รวมถึงงานเขียน ภาพถ่าย หรือภาพวาด) ในลักษณะใดๆ รวมถึงการโพสต์หรือรีโพสต์บน http://www.skechers.co.th / และ https://www.facebook.com/skechersthailand/ หรือทาง Twitter, Facebook หรือ Instagram และไม่มีการโพสต์หรือการใช้งานอื่นใดที่จะให้สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมส่งโพสต์ดังกล่าว (รวมถึงภาพถ่ายใด ๆ ) เพื่อชดเชยใด ๆ ก็ตาม ผู้ชนะจะต้องแบกรับความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายต่อรางวัลของตนหลังจากที่ได้จัดส่งไปแล้ว เว้นแต่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สปอนเซอร์ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลใด ๆ ผู้สนับสนุนมีสิทธิในการพิมพ์ เผยแพร่ ออกอากาศ และใช้งานทั่วโลกในสื่อใดๆ ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาต่อจากนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางออนไลน์ที่ www.skechers.co.th และ https://www.facebook.com/skechersthailand / หรือผ่านทาง Twitter, Facebook หรือ Instagram) ชื่อ ที่อยู่ รายการ เสียง ข้อความ รูปภาพ หรือความคล้ายคลึงอื่น ๆ ของผู้ชนะ โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการส่งเสริมการขาย ตามที่ผู้สนับสนุนอาจกำหนด

11) รายชื่อผู้ชนะ: การแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหลังจากวันที่ 10 เมษายน 2565 ทางอีเมลพร้อมหัวเรื่อง: “Skechers X We Bare Bears AR Filter Giveaway Results” ไปที่ info@Skechers.co.th คำขอที่ได้รับหลังวันที่ 30 เมษายน 2565 จะไม่ได้รับการยอมรับ

โปรโมชั่นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือบริหารจัดการโดย หรือเกี่ยวข้องกับ Instagram หรือ Facebook และโปรดทราบว่าผู้ให้ข้อมูลได้แก่ SKECHERS (THAILAND) LTD ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกส่งต่อไปที่ Instagram หรือ Facebook รวมถึงข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้จะถูกนำไปใช้ในการเชื่อมต่อกับกิจกรรมชิงรางวัลนี้เท่านั้น

กลับสู่ด้านบน