ข้อบังคับการใช้งาน (Terms of Use)

ข้อบังคับและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

 • เวปไซต์สเก็ตเชอร์ส (“ไซต์”) (“Site”) เป็นบริการของสเก็ตเชอร์สเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์ (SKECHERSXXXX) (“สเก็ตเชอร์ส”) (“SKECHERS”)  เงื่อนไขการให้บริการ, พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ปรากฏบนไซต์เป็นครั้งคราว (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “เงื่อนไข”) ได้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขการที่ท่านจะเข้าใช้งานและเข้าถึงไซต์ได้
 • การเข้าถึงไซต์ ท่านต้องตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้  หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ (โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง), ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ไซต์ได้
 • ท่านต้องแสดงตนและรับรองว่าท่านอายุ 13 ปีหรือแก่กว่า, และเข้าท่องไซต์ภายใต้การควบคุมของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์

 ลิขสิทธิ์ (Copyright)

 • ข้อความทั้งปวงที่รวมอยู่ในไซต์, รวมตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ, บทความ, รูปภาพ หรือรหัสเป็นลิขสิทธิ์งานโดยรวมภายใต้ชื่อ ประเทศไทย/เวียดนาม และ กฎหมายลิขสิทธิ์อื่นๆ, และเป็นทรัพย์สินของสเก็ตเชอร์ส  งานโดยรวมได้แก่งานที่สเก็ตเชอร์สได้รับอนุญาตแล้ว  มีการให้อนุญาตให้คัดสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์สำเนาของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวในการออกคำสั่งซื้อกับไซต์ ท่านสามารถแสดง, ภายใต้ข้อจำกัดที่แสดงโดยชัดเจนหรือข้อจำกัดการใช้สื่อบางชนิด, ดาวน์โหลดหรือพิมพ์บางส่วนของสื่อจากพื้นที่ต่างๆในไซต์เพื่อการใช้งานของท่านที่ไม่เกี่ยวกับการค้า, หรือออกคำสั่งซื้อกับไซต์ หรือซื้อสินค้าสเก็ตเชอร์ส  การใช้งานอื่นใด, รวมตลอดและไม่จำกัดเฉพาะ, การทำซ้ำ, การแจกจ่าย, การแสดงหรือการส่งข้อความของสเก็ตเชอร์สดอทคอมเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด, ยกเว้นได้รับอนุญาตจากสเก็ตเชอร์ส  ท่านยังตกลงอีกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบคำแจ้งเตือนจากสื่อที่ดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์จากไซต์

 เครื่องหมายการค้า/ทรัพย์สินทางปัญญา (Trademarks/Intellectual Property)

 • เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการและชื่อการค้าทั้งปวงของสเก็ตเชอร์สที่ใช้ในไซต์ (รวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อของสเก็ตเชอร์สเท่านั้น) เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสเก็ตเชอร์ส ห้ามนำไปใช้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจากสเก็ตเชอร์ส ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดบนไซต์, รวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สิทธิบัตรที่ได้ออกแล้วหรือยังรออยู่ เป็นทรัพย์สินของสเก็ตเชอร์สและ/หรือผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ผู้เดียว

 การสั่งซื้อ (Purchases)

 • การสั่งซื้อผ่านไซต์จะต้องขึ้นอยู่ว่าสเก็ตเชอร์สจะใช้ดุลยพินิจที่จะยอมรับหรือไม่แต่ผู้เดียว โดยไม่มีข้อจำกัด, หมายความว่าสเก็ตเชอร์สอาจใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ, ไม่ว่าคำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม, จะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล, และไม่ต้องรับผิดใดๆต่อท่านหรือบุคคลที่สาม   โดยไม่มีข้อจำกัดข้างต้น, สเก็ตเชอร์สมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยอมรับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่จะต้องจัดส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้า หรือผู้ทำหน้าที่คล้ายกัน, ไม่ว่าคำสั่งจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม หากมีการตัดบัตรเครดิตเมื่อท่านได้สั่งซื้อและต่อมาโดนยกเลิก สเก็ตเชอร์สจะออกเครดิตคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่าน

 การตั้งราคา (Pricing)

 • สเก็ตเชอร์สใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะตั้งราคาสินค้าอย่างเหมาะสม แต่อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ข้อผิดพลาดในการตั้งราคาอาจทำให้ราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าในไซต์  สเก็ตเชอร์สสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีข้อผิดพลาดในการตั้งราคาหรือการตั้งส่วนลด

 ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน (Warranty Disclaimer)

 • ไซต์และสื่อบนไซต์ได้จัดไว้ในเงื่อนไขอย่างที่เป็นอยู่ (“as is”) และไม่รับประกันใดๆ, ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อม เท่าที่เป็นไปได้ที่สุดตามกฎหมาย สเก็ตเชอร์สจะไม่รับผิดชอบคำประกันทั้งปวง, ไม่ว่าโดยทางตรงหรืออ้อม. รวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะ, คำประกันทางอ้อมเรื่องการใช้งานและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและไม่เป็นการละเมิดสิทธิ  สเก็ตเชอร์สจะไม่แสดงตนหรือประกันว่าการใช้งานในไซต์จะไม่ติดขัดหรือไม่มีข้อผิดพลาดเลย, ว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข, หรือว่าไซต์หรือเซิฟเวอร์จะทำให้ไซต์ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
 • สเก็ตเชอร์สไม่รับประกันหรือแสดงตนเรื่องการใช้สื่อในไซต์ในด้านความถูกต้อง, แม่นยำ, ความพอเพียง, ประโยชน์, การทันเวลา, ความน่าเชื่อถือหรืออื่นใด  บางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือการยกเว้นในคำประกัน, ดังนั้นข้อความข้างต้นไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้

การใช้ข้อมูลที่ยื่นมา (Use of Information Submitted)

 • ท่านตกลงว่าสเก็ตเชอร์สมีสิทธิเสรีภาพที่จะใช้ความเห็น, ข้อมูลหรือความคิดที่อยู่ในการติดต่อสื่อสาร ที่ท่านอาจจะส่งมาที่ไซต์ หรือยื่นต่อไซต์โดยไม่มีการแจ้งเตือน, ค่าตอบแทน หรือการตอบรับไปยังท่านไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม, รวมตลอดถึงแต่มีจำกัดเฉพาะ, การพัฒนา, การผลิตและการทำตลาดผลิตภัณฑ์และการบริการและสร้าง, เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ

ข้อจำกัดความเข้าร่วม / ข้อจำกัดการใช้ (Participation Disclaimer / Use Restrictions)

 • สเก็ตเชอร์สจะไม่ทำและไม่สามารถตรวจสอบการสื่อสารและสื่อทั้งหมดที่ได้ปิดประกาศหรือโพสต์ไว้หรือสร้างไว้โดยผู้ซื้อและลูกค้าที่เข้าถึงไซต์และไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาของการสื่อสารและสื่อเหล่านี้ ท่านยอมรับว่าการอนุญาตให้ท่านได้สามารถดูและกระจายเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content) บนไซต์, ไซต์เป็นเพียงท่อส่งสำหรับการกระจายและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content) หรือกิจการอื่นใดใช้บนไซต์  ท่านไม่มีสิทธิปิดประกาศหรือโพสต์ไว้หรือกระจายเนื้อหาบนไซต์ที่ สเก็ตเชอร์สได้พิจารณาด้วยดุลยพินิจตนเองว่าไม่เหมาะสม, การก่อกวน, การข่มขู่, การหมิ่นประมาท, ลามก, การแอบอ้างผู้อื่น,  การฉ้อโกง, การหลอกลวง, การทำให้เข้าใจผิด, การละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น, บุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในที่สาธารณะหรือละเมิดสิทธิ์อื่นใดของสเก็ตเชอร์ส หรือ บุคคลอื่น, ผิดกฎหมาย หรือ มิฉะนั้นขัดแย้งกับสเก็ตเชอร์ส  ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะลงเนื้อหาโฆษณาในไซต์หรือใช้ไซต์ที่จะชักจูงผู้อื่นให้มาร่วมหรือเป็นสมาชิกของการให้บริการพาณิชย์ออนไลน์ หรือ องค์กรอื่นใด

การยกเว้นความรับผิด (Indemnification)

 • ท่านตกลงที่จะยกเว้นความรับผิด, จะปกป้อง, และ จะทำให้สเก็ตเชอร์สไม่ต้องรับผิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่, กรรมการ ลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้ถือใบอนุญาตและคู่ค้าของสเก็ตเชอร์สสำหรับความสูญเสีย, ค่าใช้จ่าย, ค่าเสียหายและค่าโสหุ้ย รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล, ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือกิจกรรมใดๆของท่านที่เกี่ยวกับบัญชีอินเตอร์เน็ต (รวมถึงการประมาทเลินเล่อและการกระทำความผิด) หรือของบุคคลอื่นใดที่เข้าถึง สเก็ตเชอร์สดอทคอม โดยใช้บัญชีอินเตอร์เน็ตของท่าน

การจำกัดความรับผิด (Limitation of Liability)

 • สเก็ตเชอร์สจะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายพิเศษ, ค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา, ค่าเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลทางอ้อมที่เกิดจากการใช้, หรือการไม่สามารถใช้, สื่อบนไซต์หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านไซต์ ถึงแม้ว่าสเก็ตเชอร์สจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว กฎหมายที่ใช้บังคับอาจะไม่ยอมให้มีการจำกัดความรับผิดหรือค่าเสียหายที่เกิดจากผิดสัญญาหรือค่าเสียหายอันเป็นผลทางอ้อม ดังนั้น ข้อจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดจึงไม่สามารถนำมาใช้บังคับกับท่านได้

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)

 • การใช้ไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ ยกเว้นในกรณีที่มีข้อห้าม, ท่านตกลงว่าข้อโต้แย้ง,ข้อเรียกร้องและกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงทางอ้อมเกิดขึ้นนอกเหนือจากหรือเกี่ยวกับไซต์ (รวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อของสเก็ตเชอร์ส) จะได้รับการแก้ไขเป็นรายบุคคล, โดยจะไม่มีการเรียกร้องเป็นกลุ่ม (class action)  สาเหตุแห่งการดำเนินการหรือเรียกร้องที่ท่านมีเกี่ยวกับสเก็ตเชอร์สดอทคอม (รวมตลอดแต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อของสเก็ตเชอร์ส) ต้องเริ่มดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากสิทธิเรียกร้องหรือสาเหตุแห่งสิทธิเรียกร้องได้เกิดขึ้น โดยการใช้ไซต์ ท่านตกลงที่จะรับการติดต่อสื่อสารจากสเก็ตเชอร์ส  ท่านตกลงว่าการแจ้งเตือน, ข้อตกลง, การเปิดเผย หรือการสื่อสารอื่นที่สเก็ตเชอร์สได้ส่งให้ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร รวมตลอดการสื่อสารโดยเขียนเป็นเอกสาร  การที่สเก็ตเชอร์สมิได้ยืนกรานหรือบังคับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจะไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นข้อกำหนดหรือสิทธิดังกล่าว การกระทำของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือธรรมเนียมการค้าไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเหล่านี้  สเก็ตเชอร์สมีสิทธิ์โอนสิทธิ์เรียกร้องและหน้าที่ไปยังบุคคลภายนอกในเวลาใดๆก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

การยกเลิกสัญญาและผลของการเลิกสัญญา (Termination and Effect of Termination)

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลบังคับเมื่อท่านเข้าถึงไซต์  สเก็ตเชอร์สสามารถใช้ดุลยพินิจในการสงวนสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกหรือจำกัดการใช้ไซต์ของท่าน โดยไม่ต้องแจ้ง, ไม่ว่ามีหรือไม่มีเหตุผล, และไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สาม ยิ่งไปกว่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือส่วนใด สเก็ตเชอร์สสามารถมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือด้วยเหตุผลใดๆ บทบัญญัติที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การยกเว้นความรับผิด การจำกัดความรับผิด การยกเว้นให้ไม่ต้องรับผิดและบทเบ็ดเตล็ด จะมีผลบังคับอยู่หลังจากเลิกสัญญา
กลับสู่ด้านบน